کشاورزان و باغداران عزیز ،

 

قبل از هر نوع کود دهی ، برای تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاکها  نسبت به انجام آزمون خاک و برگ و آب  باید انجام شود .

مصرف بیش از حد کودها  بدون آزمون خاک ، باعث  افزایش هزینه تولید  میشود و همچنین  اثرات سوء  باقیمانده آن در گیاه و خاک را به دنبال خواهد داشت .

چنانچه  کود مصرفی بدون انجام آزمون خاک  ،  کمتر از حد نیاز گیاه باشد  موجب افت عملکرد گیاه می گردد  .  اشتباه در  انتخاب نوع کودها  واشتباه در مصرف به موقع آنها  سبب افت محصول  و در نتیجه  سبب  زیان زارع و  هم اقتصاد کشور خواهد گردید .

استفاده  مستمر از کودهای  غیر سالم و شیمیایی سرطان زا ، خیانت به جامعه و مردم  عزیز کشورمان است .با مصرف کودهای سالم و بهداشتی و غیر آلوده ، برای اجرای کشاورزی سالم و تولید محصول سالم و با کیفیت   اقدام کنیم . تا خانواده و جامعه ای سالم تر داشته باشیم .

 ---------------------------------------------------------- 

منبع : کشاورزی سالم با کاربرد کود مرغی پلت خالص |آزمون خاک و برگ و آب
برچسب ها : آزمون ,مصرف ,انجام ,انجام آزمون